Gå til hovedindhold – Tastaturtilgængeligt

§ 3.340 Total og permanent total invaliditetsvurdering og arbejdsløshed.

(a) Total invaliditetsvurdering –

(1) Generelt. Total invaliditet anses for at foreligge, når der er tale om en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, som er tilstrækkelig til at gøre det umuligt for en gennemsnitlig person at udøve et erhverv, der i det væsentlige er lønsomt. Total invaliditet kan være permanent eller ej. Der vil generelt ikke blive tildelt total invaliditet for midlertidige forværringer eller akutte smitsomme sygdomme, medmindre det er specifikt foreskrevet i skemaet.

(2) Skema til vurdering af invaliditet. Der gives tilladelse til samlede vurderinger for enhver invaliditet eller kombination af invaliditeter, for hvilke skemaet for vurdering af invaliditeter foreskriver en vurdering på 100 procent eller, med mindre invaliditet, hvor kravene i afsnit 16, side 5, i skemaet for vurdering af invaliditeter er til stede, eller hvor, i pensionstilfælde, kravene i afsnit 17, side 5, i skemaet er opfyldt.

(3) Vurderinger af total invaliditet på baggrund af historik. I tilfælde af invaliditet, der har undergået en vis nylig forbedring, kan der foretages en vurdering af total invaliditet, forudsat at:

(i) at invaliditeten tidligere skal have været tilstrækkelig alvorlig til at berettige en vurdering af total invaliditet;

(ii) at den skal have krævet længerevarende, kontinuerlig eller afbrudt hospitalsindlæggelse eller have medført total erhvervsmæssig uarbejdsdygtighed i mindst 1 år eller have været genstand for tilbagevendende, alvorlige, hyppige eller langvarige forværringer; og

(iii) at det skal være vurderingsorganets opfattelse, at veteranen på trods af den nylige forbedring af den fysiske tilstand ikke vil være i stand til at tilpasse sig til et erhverv, der i væsentlig grad er lønsomt. Der vil blive taget behørigt hensyn til hyppigheden og varigheden af fuldstændig uarbejdsdygtige forværringer siden indtræden af den oprindelige sygdom eller skade og til perioder med hospitalsindlæggelse med henblik på behandling, når det skal afgøres, om en gennemsnitlig person kunne have genetableret sig selv i et erhverv, der i væsentlig grad er lønsomt.

(b) Permanent total invaliditet. Permanent total invaliditet anses for at foreligge, når det er rimeligt sikkert, at en sådan funktionsnedsættelse vil fortsætte hele den handicappede persons liv. Permanent tab eller permanent tab af brug af begge hænder eller begge fødder eller af en hånd og en fod eller af synet på begge øjne eller permanent hjælpeløs eller sengeliggende udgør en permanent total invaliditet. Sygdomme og skader af lang varighed, som faktisk er totalt invaliderende, betragtes som permanent og totalt invaliderende, når sandsynligheden for permanent bedring under behandling er fjern. Der kan ikke gives bedømmelser for permanent total invaliditet som følge af uarbejdsdygtighed som følge af akut smitsom sygdom, ulykke eller skade, medmindre der er tale om en af de anerkendte kombinationer eller permanent tab af brug af ekstremiteter eller synet, eller personen i snæver forstand er permanent hjælpeløs eller sengeliggende, eller når det er rimeligt sikkert, at de akutte eller midlertidige symptomer vil blive efterfulgt af uoprettelig total invaliditet i form af restsymptomer. Den handicappede persons alder kan tages i betragtning ved fastlæggelsen af varigheden.

(c) Forsikringsvurderinger. En vurdering af permanent og total invaliditet til forsikringsformål har ingen indvirkning på vurderinger med henblik på erstatning eller pension.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.