Skip to Main Content – Keyboard Accessible

§ 3.340 Total och permanent total invaliditet och arbetsoförmåga.

(a) Bedömning av total invaliditet –

(1) Allmänt. Total invaliditet anses föreligga när det föreligger någon nedsättning av sinne eller kropp som är tillräcklig för att göra det omöjligt för en genomsnittlig person att utöva ett i huvudsak inkomstbringande yrke. Total invaliditet kan vara permanent eller inte. Total invaliditet kommer i allmänhet inte att tilldelas för tillfälliga försämringar eller akuta infektionssjukdomar, utom i de fall då detta uttryckligen föreskrivs i schemat.

(2) Schema för värdering av funktionshinder. Totala betyg är tillåtna för varje funktionsnedsättning eller kombination av funktionsnedsättningar för vilka schemat för betygsättning av funktionsnedsättningar föreskriver en 100-procentig bedömning eller, med mindre funktionsnedsättning, där kraven i punkt 16, sidan 5 i schemat för betygsättning är uppfyllda eller där, i pensionsfall, kraven i punkt 17, sidan 5 i schemat är uppfyllda.

(3) Bedömning av total invaliditet enligt historik. När det gäller funktionsnedsättningar som nyligen har genomgått en viss förbättring kan en värdering av total invaliditet göras, förutsatt att:

(i) att funktionshindret tidigare måste ha varit tillräckligt allvarligt för att motivera en bedömning av total invaliditet,

(ii) att det måste ha krävt långvarig, kontinuerlig eller intermittent sjukhusvistelse, eller ha medfört total arbetsoförmåga i minst ett år, eller vara föremål för återkommande, allvarliga, frekventa eller långvariga försämringar; och

(iii) att det måste vara bedömningsorganets åsikt att veteranen, trots den senaste förbättringen av det fysiska tillståndet, inte kommer att kunna anpassa sig till ett yrke som ger honom eller henne en väsentlig inkomst. Vid bedömningen av om en genomsnittlig person skulle ha kunnat återupprätta sig själv i ett väsentligt inkomstbringande yrke kommer vederbörlig hänsyn att tas till frekvensen och varaktigheten av de helt invalidiserande försämringar som inträffat sedan den ursprungliga sjukdomen eller skadan uppstod samt till perioder av sjukhusvistelse för behandling.

(b) Permanent total invaliditet. Permanent total invaliditet ska anses föreligga när en sådan funktionsnedsättning med rimlig säkerhet kommer att bestå under hela den funktionshindrade personens liv. Att permanent förlora eller förlora bruket av båda händerna eller båda fötterna eller en hand och en fot eller synen på båda ögonen eller att bli permanent hjälplös eller sängliggande utgör permanent total invaliditet. Sjukdomar och skador av långvarig karaktär som faktiskt medför total invaliditet betraktas som permanent och total invaliditet när sannolikheten för permanent förbättring genom behandling är avlägsen. Bedömning av permanent total invaliditet kan inte beviljas till följd av oförmåga till följd av akut smittsam sjukdom, olycksfall eller skada, såvida det inte föreligger någon av de erkända kombinationerna eller permanent förlust av bruket av extremiteterna eller synen, eller om personen i strikt bemärkelse är permanent hjälplös eller sängliggande, eller om det är rimligt säkert att en avklingning av de akuta eller tillfälliga symtomen kommer att följas av en irreducerbar total invaliditet i form av kvarstående symtom. Den funktionshindrade personens ålder kan beaktas vid bedömningen av om den är permanent.

(c) Försäkringsklassificering. En klassificering av permanent och total invaliditet för försäkringsändamål kommer inte att påverka klassificeringen för ersättning eller pension.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.